Tuesday, 19 May 2015

Yn Scaa Harrish Innsmouth: Sker y Jouyll

Hug mee y boteil da Zadok, as slug eh y bine jerrinagh jeh. By whaagh eh nagh row y jough ry-akin er; cha cheayll mee blass plooghit hene ‘sy choraa ard pheeaghanagh. Shliee eh mwannal y boteil as tuittym eh ‘sy phoagey echey, as eisht ghow eh toshiaght snoggal as loayrt myr sannish meen. Chroym mee rish dy eaishtagh son fockle so-hoiggal erbee. Er lhiam dy row mongey sharroo ry-akin ergooyl yn ‘aasaag hallagh skeabagh. V’eh loayrt dy jarroo, as va’n chooid smoo jeh ry-chlashtyn aym.

“Matt boght—v’eh dy kinjagh n’oi—jannoo eab dy haglym feallee marish, as loayrt dy liauyr rish ny sharmanee—gyn bree—raoie ad y saggyrt Cohionnalagh ass y valley er çhea, as scuirr y fer Saasilagh jeh—cha vaik mee rieau y saggyrt Bashtagh Resolved Babcock reesht. Farg Yahvey!—mish my eean aeg dy liooar, agh cheayll mee ny cheayll mee, honnick mee ny honnick mee— Dagon as Ashtoreth—Belial as Beëlzebub—Lheiy Grainnit as jee-jallooyn Chanaan as ny Philistinee—feodyssyn Vabylon—Mene, mene, tekel, upharsin—”

Scuirr eh reesht, as rere y jeeagh ‘sy tooill fluigh gorrym va aggle orrym dy tuittagh eh my-neealloo. Agh tra hug mee laue meein er e yeaylin, hyndaa eh orrym dy tappee thanvaneagh as deayrtey magh raa quaagh elley.

“Gyn my chredjal, hoi? Heh, heh, heh—as insh, aeglagh, cre’n fa va Captan Obed as feed dy ‘lieh elley cliaghtey ymmyrt dys Skyrr y Jouyll awns dromm ny hoie, as canteyrack wheesh ard cheayll oo ad car y valley lesh geay ‘oayragh? Insh dou, eisht? As insh dou cre’n fa va Obed dy kinjagh tuittym nheeghyn trome sheese ‘syn ushtey dowin kione hoal y Skyrr, raad ta grunt ny marrey gollrish eaynin ta goll sheese ass roshtyn rimlagh erbee? Insh dou ny ren eh lesh y nhee leoie awns cummey quaagh hug Walakea da? Eh, yilley? As cre v’ad ooilley gyllagh er Oie Voaldyn, as reesht er Oie Houney? As cre’n fa va ny saggyrtyn noa—nyn marrinee keayrt dy row, dagh fer—ceau ny gooynyn joaarree as ny reddyn far-airhey hooar Obed? Hoi?”

Va sollys lieh-cheoie corree er ny sooillyn bane-ghorrym nish, as va’n ‘aasaag hallagh gobbey magh dy bioyr. Ren mee croobey, as honnick y shenn ‘er dy baghtal, son ghow eh toshiaght gearey dy h-olk.

“Heh, heh, heh, heh! Toiggal nish, vel? By vie lhiat ve mish ‘syn amm shid, foddee, fakin reddyn ‘syn oie er yn ‘aarkey vooar veih tooran er mullagh y thie? Creid mish, she cleayshyn mooarey t’ec cruishtin beg! Cha jagh fockle erbee shaghym tra v’ad jannoo tutlerys er Captan Obed as adsyn raghin dys y sker. Heh, heh, heh. Cre mysh yn oie ghow mee fodreayrtan my ayr as drappal dys y vullagh, as fakin y sker er croo lesh cummaghyn ren thummey jeh cha leah’s venn y rehollys rish? Va Obed as ny feallee awns skollag, agh ren adsyn thummey ‘syn ushtey dowin tra dirree yn eayst, as cha daink ad rieau neese. Mie lhiat ve dy eean lomarcan ‘sy tooran jeeaghyn er cummaghyn nagh row nyn neiney? Hoi? Heh, heh, heh, heh.”

Va keogh breinnaghtys tayrn er yn çhenn ‘er nish, as mish er creau liorish aggle gyn enney. Ghow laue crammanagh greim orrym, as er lhiam nagh nee gennallys hene va bun y chraa.

“Insh oie dy row dy vaik oo ad gymmyrkey nhee trome as ceau eh jeh baatey Obed rish y sker, as laa ny vairagh cheayll oo dy row fer aeg caillt ass y thie? Hoi? Vaik fer erbee mair hene jeh Hiram Gilman reesht? Vaik? As Nick Pierce, as Luelly Waite, as Adoniram Saouthwick, as Henry Garrison? Hoi? Heh, heh, heh, heh... Cummaghyn loayrt glare ghowree lesh ny laueyn oc... adsyn as feer laueyn ocsyn...

“Wahll, vainshtyr, eisht ghow eh toshiack çheet lesh Obed reesht. Honnick sleih ny h-inneenyn echey ceau reddyn airhoil nagh vaik ad rieau roish shen, as va çhymlee y thie sheeley deayrtey magh jaagh. Va raa awn son sleih elley myrgeddin—eeastyn plooghey y purt, as ta fys ec Jee er ny laadyn anvaaragh va shin troggal er boayrd cour Newburyport, Arkham as Boston. Shen tra ren Obed reaghey daue troggal y shenn crouw-linney raad yiarn. Cheayll kuse dy eeasteyryn ass Kingsport mychione ny loundyryn ain as shiaulley sheese awns scoadaghyn, agh v’ad caillt da’n ‘er s’jerree. Cha vaik peiagh erbee renaig hene jeu rieau. As eisht va sleih cur er bun Oardyr Folliaghtagh Ghagon, as kionnaghey Halley ny Masoonee jeh Calvary Commandery... heh, heh, heh! Va Matt Eliot ny Vasoonagh as staayney noi creck eh, agh lheie eshyn ass shilley kiart eisht.

“Cooinnee, cha nel mee gra dy row eh fo Obed reaghey reddyn rere ack yn ellan Chanakagh shid. Er lhiam nagh row eie erbee echey er mestey, ny troggal aeglee dy gholl stiagh ‘syn ushtey myr eeastyn dy bragh beayn. V’eh shirrey airh, as v’eh arryltagh dy eeck leagh ard er ny hon, as va ny reddyn elley saiet rish tammylt s’cosoylagh...

“Rish shey-as-daeed va’n balley jeeaghyn mygeayrt as smooinaghtyn dy trome. Rouyr sleih er coayl—rouyr preacheil keoie ‘sy chruinnack Yedoonee—rouyr loayrt er y sker shen. Va laue aym ‘sy chooish, s’cosoylagh—dinsh mee da Shanstyr Mowry ny vaik mee veih’n tooran. Ren possan elley geiyrt er skimmee Obed dys y sker oie dy row, as va orraghey ry-chlashtyn eddyr ny baatyn. Laa ny vairagh va Obed as daa ‘er yeig as feed elley ‘sy phryssoon, as cagh goaill yindys er c’red v’er-chosh as cre’n cassid dod ad jannoo orroo. Yee, dy row peiagh erbee er nyeeaghyn roish... er daa hiaghtin ny s’anmey, gyn red erbee ceaut ‘sy vooir rish tammylt...”

Va aggle as skeeys ry-akin er Zadok dy baghtal nish, as lhig mee da freayll ny host rish tammylt, ga dy yeeagh mee er my ooreyder as boirey orrym. Va’n lhiggin awn, çheet stiagh nish, as er lhiam dy row sheean ny tonnyn dy ghreinnaghey. Va mee bwooisal son y tidey; foddee nagh beagh y soar eeastagh cho olk fo lane varrey. V’eh orrym streppey dys clashtyn y sannish noa.

“Yn oie atçhimagh shid... honnick mee ad... va mee heose ‘sy tooran... nyn leejoon... nyn skeih... er feie y sker as gammylt trooid y phurt stiagh ‘sy Vanuxet... Yee, ny haghyr awns straiddyn Innsmouth yn oie shid... v’ad crie y dorrys, agh cha jinnagh Jishag fosley daue... eisht ghrapp eh ass yn uinnag as y muscad lesh, as goll dy hirrey Shanstyr Mowry, as cur cooney my nod eh... merriu nyn garnane, as adsyn v’er raad y vaaish... orraghey as yllagh... eamaghey ‘syn Çhenn Cherrin as Kerrin Balley as New Church Green... pryssoon brisht magh... fockley magh da’n theay... traitoorys... hug ad plaaie er y chooish tra haink sleih ny baljyn elley as feddyn cooid hare y theay er coayl... cha row fer erbee faagit agh adsyn ragh stiagh marish Obed as ny cretooryn, ny cummal nyn jengaghyn... cha geayll mee rieau sannish jeh Jishag reesht...”

Va’n shenn ‘er pandooghey, as gollish dy jeean. Hionn y doarn er my yeaylin.

“V’ad er glenney dagh ooilley red roish voghrey... agh hooar mee luirg... Obed goaill currym y chooish er hene as gra dy bee reddyn caghlaa... joarree gooashlaghey marin ‘syn çhirveish, as feme er thieyn er lheh dy oltaghey eiyn... v’adsyn son mestey myr ren ad marish ny Kanakee, as er lesh nagh row eh ersyn lhiettal ad. V’eh caillt, Obed... gollrish fer keoie mychione ny cooish shen. Dooyrt eh dy dug lhieu ad eeastyn as airh dooin, as lhisagh ad geddyn ny v’ad mianey...

“Cha beagh caghlaa erbee ry-akin çheumooie, agh bare dooin shaghney joarree er aggle nyn anmeenyn. V’eh orrin ooilley surranse Loo Ghagon, as ny s’anmey va nah as treeoo Looyn awn ren kuse dy ‘leih guee ad. Adsyn verragh cooney er lheh, harragh lhiasagh er lheh dauesyn—airh as y lheid—cha b’eeu eh jiooldey, son v’adsyn cummal heese nyn millioonyn. Bare daue gyn irree as cur naardey deiney, agh dy beagh eh orroo liorish goll er brah, va niart oc dy ghoaill toshiack vie er y dean shen. Cha row ny shenn rhusagyn ain dy cur sthap orroo, myr v’ec sleih ny Marrey Jiass, as cha ren ny Kanakee rieau gra sannish hene er ny folliaghtyn oc.

“Dy verragh shin ouralyn as fillosheryn aw dy liooar, as fastee ‘sy valley tra baillieu eh, cha jinnagh ad bentyn rooin. Cha beagh ad boirey er joarree er aggle jinnagh ad tutlerys awns buill elley—mannagh goghe ad toshiack skeetal. Cagh mastey ny credjuee—Oardyr Ghagon—as cha voghe yn cloan arragh baase, agh snaue erash da’n Voir Hydra as yn Ayr Dagon haink shin ooilley assdaue hoshiaght—Iä! Iä! Cthulhu fhtagn! Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah-nagl fhtagn—”

Va shenn Zadok er çhee merre, as chumm mee m’ennal sthie. Y cretoor boght—nagh treih yn erree branlaadagh va’n jough er chur er inçhyn gientynagh, as eshyn cur wheesh dwoaie da doghan as fioghys y valley ruggyree v’er nyannoo eebyrtagh jeh. V’eh keayney nish, as jeiryn thooilley sheese craplagyn e eddin dys cree ny faasaag echey.

“Yee, ny ta mee er n’akin rish ny bleeantyn—Mene, mene, tekel, upharsin!—adsyn t’er coayl, as adsyn varr ad hene—tra dinsh kuse jeu y chooish awns Arkham as Ipswich as y lheid, ren ad briwnys baanrid orroo, myr t’ou uss jannoo orryms nish—agh Yee, ny vaik mee—veagh ad er my varroo foddey er dy henney kyndagh rish y fys aym, agh ghuee mee y chied as y nah Loo Ghagon liorish Obed, ta mee coadit mannagh vel bing fondaghey dy dinsh mee reddyn jeh yioin... agh cha jinnin guee y trass Loo—bare lhiam baase na guee y lheid—

“V’eh ny smessey rish y Chaggey Theayagh, as paitçhyn shey-as-daeed nyn sleih aasit—kuse jeu. Va aggle orrym—cha ren mee peeikearys erbee erreish da’n oie atçhimagh shid, cha vaik mee rieau—adsyn—faggys dou. Nane dooie, ta mee gra. Hie mee da’n chaggey, as dy beagh keeall ny creeack er ve aym cha beign er jeet erash, agh soie boayl elley. Agh screeu fir dou nagh row reddyn cho olk. Shen er y fa dy row fir chaggee ‘sy valley neayr tree-as-tree-feed, s’cosoylagh. Rish jerrey y chaggey v’eh wheesh olk as v’eh rieau. Sleih leodaghey—mwyljyn as shappyn dooney—lhongyn scuirr jeh, as y purt toghtey—raad yiarn treigit—agh adsyn... cha ren ad rieau scuirr jeh eebyrt awns as ass y sker mollaghtagh—uinnagyn ny garradyn currit fo vuird beggan er veggan, sheeanyn ry-chlashtyn ny s’menkey as ny s’menkey ass thieyn gyn peiagh erbee cummal awndaue...

“Ta skeealyn ec ny naboonee my-nyn-gione—shimmey skeeal t’ou er glashtyn er lhiam, as uss currit da feyshtyn—skeealyn mychione ny t’er ny ‘akin oc nish as reesht, as y cliejeenys ta fowst çheet stiagh ass boayl ennagh as cha nel dagh peesh lheiet fowst—agh cha nel rieau fys cruinn awn. Cha nel ad credjal. T’ad cur griu roosteyryn-marrey er ny reddyn airhoil, as goaill rish dy vel fuilleeack yoarree ny doghan ennagh er Innsmouthee. Aghterbee, ta ny cummaltee jannoo nyn gooid share dy hooghey ny joarreeyn, as lhiettal y kuse elley jeh peeikearys, ‘syn oie erskyn ooilley. Ta beiyn goaill aggle er ny cretooryn—ny smessey cabbil na lieh-assylyn—agh t’eh ny sassey nish as gleashtanyn awn.

“Ayns shey-as-daeed phoos Captan Obed ben elley nagh vaik peiagh erbee ish rieau. Dooyrt ad nagh by vie lesh, agh v’eh currit er liorish adsyn v’eh er nyn symney. Va tree paitçhyn oc—daa skell roish dy leah, agh va caillin jeu gollrish peiagh erbee elley, as hug eh ish dys yn Oarpey son ynsaghey. Fy-yerrey, liorish kialg, haink lesh eh ish y phoosey da fer Arkham gyn ourys erbee er y chooish. Agh nish cha nel peiagh erbee çheumooie son bentyn rish Innsmouthee. Barnabas Marsh, mainshtyr y thie sheelee nish, she oe mac Obed ec y chied ven t’ayn—mac Onesiphorus, y mac shinney. Agh va’n voir echeysyn ben elley jeusyn nagh vaik shin rieau er y ‘traid.

“Ta Barnabus caghlaait, bunnys. Cha nod eh dooney ny sooillyn echey, as t’eh aachummit. Er lhieu dy vel eh fowst ceau eaddagh, agh hed eh stiagh ‘syn ushtey dy leah. T’eh er ngoll sheese keayrt ny ghaa, s’cosoylagh—t’ad jannoo prowaltys shallidagh ny keayrtyn roish my hed ad stiagh son dy bragh. Cha daink eh mastey’n theay rish bleeantyn. Nagh treih y ven vock echey—v’ee ass Ipswich, as v’ad faggys da lynshall Barnabas tra v’eh sooree urree jeih bleeaney daeed erash. Hooar Obed baase awns hoght-jeig as tree feed, as ta’n nah heeloge ersooyl nish—cloan y chied ven marroo, as y kuse elley... ta fys ec Jee...”

Va coraa y roayrt buirrooghey nish, as beggan er veggan v’eh jannoo aggle arreydagh jeh aigney branagh y dooinney, er lhiam. Scuirr eh nish as reesht dy chur shilley bieau harrish e yeaylin, ny cour y sker. Ga dy nee skeeal keoie gannidagh v’ayn, cha dod mee agh goaill ayrn ‘syn imnea baghtal. V’eh scraagh nish, as loayrt er ard dy plooghey eh aggle hene as greeshaghey e chree.

“Hoi, nagh abbyr oo fockle hene? By vie lhiat cummal awns lheid y valley, dagh ooilley red loau as geddyn baase, as beishteigyn fo vuird snaue as maaley as gounsternee as corlheimyrack, awns sellaryn doo as garradyn raad erbee ragh oo? By vie lhiat clashtyn rish gullarnee oie as oie ass kialteenyn as Halley Ghagon, as fys ayd er ny ta cur magh y gullarnee shen? By vie lhiat clashtyn roosyn ta çheet stiagh jeh’n sker mollaghtagh Oie Voaldyn as Laa Sauiney? Hoi? Shenn ‘er keoie, nee? Wahll, vainshtyr, inshym dhyt dy vel cooishyn smessey awn!”

Va Zadok gyllagh dy firrinagh nish, as bare lhiam gyn lowal wheesh va jiarg-vaanrid y choraa boirey orrym.

“Mollack ort, nar blakey orrym gollrish hullad valloo! Dooyrt mee da Obed dy vel eh awns niurin, as shegin da tannaghtyn! Heh, heh... niurin, dooyrt me! Cha dod eh bentyn rhym—cha ren mee lock erbee chamoo cur sannish hene da peiagh erbee—

“Oh, aeglagh? Wahll, ga nagh vel mee er ninsh da peiagh erbee, inshym nish! Bee dy host as eaisht rhym, yilley—shoh eh nagh insh mee rieau... dooyrt mee nagh ren mee peeikeayrys erbee ny yei shen—agh hug mee cooishyn my ner ny yei shen!

“By vie lhiat toiggal feer atçhim y chooish, eh? Wahll, shoh eh—ny boirey er ny ta jeant ec ny jouyil eeastagh, agh ny nee ad! T’ad troggal nheeghyn ass yn oayll oc as cur lhieu ad stiagh ‘sy valley—v’ad jannoo eh rish bleeantyn, as lhaggaghey nish. Ta ny thieyn çheu hwoaie ny h-awiney eddyr Water as Main lane jeu—ny jouyil as ny ta troggit oc—as tra vees ad aarloo... eaisht rhym, tra vees ad aarloo... cheayll oo rieau jeh shoggoth..?

“Hoi, vel oo geaishtagh? Chreid mee, shione dou ny t’ayn—honnick mee ad oie dy row as... EH—AHHHH—AH! E’YAAHHHH...”

She yllagh doaltattym graney v’ayn, agglagh erskyn dooghys deiney, as hug eh orrym tuittym neeal, bunnys. V’eh jeeaghym shaghym cour yn ‘aarkey breinn, as y daa hooill shassoo magh ass yn chione echey; veagh yn eddin cooie da cowrey scoagh ayns branchloie Greagagh. Heiy ny hingynyn craueagh stiagh ‘sy yeaylin aym dy giunnagh, as cha scugh eh tra hyndaa mee dy ‘eddyn magh ny v’eh er ngeddyn shilley jeh.

Cha vaik mee red erbee. Y roayrt; un chiarkyl dy honnaneyn, foddee, ny s’faggys na linney foddey ny mooireerey. Agh va Zadok my chrie nish, as hyndaa mee erash. Va’n far-eddin fo-aggle gaaghoostey reesht, far-vollee brebbal as beill caigney fud-y-cheilley. Fy-yerrey haink coraa erash da—ny sannish er creau.

“Ersooyl lhiat! Magh ass shoh! Honnick ad uss—magh ass shon son dt’annym! Ny scuirr er chor erbee—ta fys oc nish—raoie—nish—ass y valley—“

Woaill tonney trome er claghyn lag y shenn cheiy, as cheagil sansheraght y shennayr baanrit dys yllagh riojee folley nagh lhisagh çheet jeh deiney erbee.

“E—YAAHHHH! . . . YHAAAAAAA! . . .”

Roish my dod mee couyral, v’eh er seyrey y laue er my yeaylin as roie er çhea cour yn antraie as y straid, leaystey lesh y twoaie rish boalley brisht y thie stoyr.

Hug mee shilley bieau er y vooir, agh cha vaik mee red erbee. As tra rosh mee Water Street as jeeaghyn my hwoaie, cha dooar mee luirg erbee jeh Zadok Allen.

(...ny smoo ry-heet...)


Ass The Shadow over Innsmouth liorish H.P. Lovecraft.

No comments:

Post a Comment